6 προσλήψεις στο Δήμο ΩραιοκάστρουΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης "REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION" με το ακρωνύμιο «REMOTECARE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTEREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 και για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ωραιοκάστρου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», στο Δήμο Ωραιοκάστρου

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και τις θέσεις πατώντας εδώ και εδώ