10 προσλήψεις στην Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Αποκατάσταση λίθινης γέφυρας Σπανού στο Δήμο Γρεβενών της ΠΕ Γρεβενών», της ομώνυμης ενταγμένης πράξης στο ΕΠ «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5032970, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι και 30/11/2021, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ(http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22/3/2021 έως 29/3/2021).

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ως εξής:
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ynmtehvidm@culture.gr της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας.

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Αρχοντικό Μίσιου – Ασωπίου 9, ΤΚ 45444 Ιωάννινα (τηλ. επικοινωνίας: 2651078018, 78062).