38 προσλήψεις στο Δήμο ΠηνειούΟ Δήμος Πηνειού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

  • 2 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
  • 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • 30 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ JCB

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ, Τ.Κ. 27300 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, Χαλκιοπούλου & Σισίνη Τηλ. 2623360769-772-768 , κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης µε την υπηρεσία, εντός προθεσµίας δύο ηµερών από 22/3/2021 έως και 23/3/2021 .