13 προσλήψεις στην ΕΦΑ ΚαρδίτσαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 5 “Αρχαιολογικές εργασίες για την εκτέλεση του έργου “ΕΠ. Ο. Λάρισας–Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος παράκαμψης Συκεώνας” στο πλαίσιο της πράξης “ΕΠ. Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος παράκαμψης Συκεώνας”, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

  • 2 ΠΕ Αρχαιολόγων
  • 1 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • 10 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού υπολογιστή (e-mail) στη διεύθυνση efakar@culture.gr 
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λουκιανού 1, Τ.Κ. 43132 Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας, υπόψη κας Δήμητρας Κουμπούρα ή κας Βασιλικής Τσέλιου (τηλ. επικοινωνίας 24410-61564 και 24410-79382), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 9/3/2021 έως 18/3/2021).