3 προσλήψεις στην ΠΕ ΧανίωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, που εδρεύει στο ∆ήµο Χανίων του Νοµού Χανίων

  • 1 ΠΕ Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων
  • 1 ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών)
  • 1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (Φορτωτή και Εκσκαφέα – Φορτωτή)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 731 34 Χανιά, απευθύνοντάς την στη ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού/Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας∆ιγαλάκη Καλλιόπης, καςΠετράκη Φιλίας και κας Παλιάτσου Χρυσάνθης (τηλ. επικοινωνίας: 28213-40186, 28213-40283, 28213-40137).