Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Σε εξέλιξη 408 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, Περιφέρειες, ΓΕΝ, ΕΕΤΑΑ50 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
Ο Δημος Πειραια ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπόψιν κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566) έως και 08-02-2021.

11 βρεφονηπιοκόμοι στο Δήμο Κισσάμου
Ο Δήμος Κισσάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 5 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και 3 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κισσάμου , Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας , Πολεμιστών 1941 αρ.2, 73400 , Κίσσαμος , Χανιά (τηλ. επικοινωνίας: 28223 40210).

5 μηχανικοί στη Περιφέρεια Χανίων
Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 08/07/2021 στην ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών, λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων. Οι θέσεις είναι: 2 ΠΕ Πολιτικων Μηχανικών, 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και 2 ΤΕ Μηχανικών Πολιτικων Έργων Υποδομής ή ΤΕ Μηχανικών Δομικών Έργων. Οι υποψήφιοι καλούνται να συµπληρώσουν αποκλειστικά τη συνηµµένη στην παρούσα ανακοίνωση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν στην Υπηρεσία µας (Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας), µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικα µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στο e.mail: proto.cha@crete.gov.gr Πληροφορίες θα παρέχονται από τα τηλέφωνα: : 28213-40186 (∆ιγαλάκη Καλλιόπη), 28213-40137 (Παλιάτσιου Χρυσάνθη) και 28213-40283 (Πετράκη Φιλία). Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή . Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

12 θέσεις Επιστημονικού Προσωπικού σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ
Εκδόθηκε από το Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Ε/2020, που αφορά στην πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία ΑΕ (ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ) και έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει. Αναλυτικά στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία θα προσληφθούν: Ένα στέλεχος στη Διαχείριση Ποιότητας, Μία θέση στελέχους για την Αξιολόγηση Πιστοποίηση και Διοικητική Υποστήριξη Συντημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, ένα στελεχος Εσωτερική Κλινική Αηιολόγηση, δύο θέσεις για την Αξιολόγηση Τεχνικών φακέλων Ιατροτεχνολογικών Προϊοόντων και Μία θέση στη Διοικηση Επιχειρήσεων. Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή θα προσληφθούν: Δυο θέσεις στελεχών για τις Οικονομικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών, 2 θέσεις για τις Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων, Μία θέση στη Στατιστική Μεθοδολογία και Μία θέση στελέχους Πληροφορικής. Για τη θέση Πληροφορικής θα ζητηθεί Εμπειρία σε φορείς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ή του Συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και εμπειρία στην ανάπτυξη και σχεδιασμό εφαρμογών σε βάσεις δεδομένων (Oracle, MS-SQL Server), στην ανάπτυξη εφαρμογών Internet/Intranet με τεχνολογίες Net ή/και Javascript, στον προγραμματισμό (Oracle PL/SQL), διαχείριση συστημάτων Unix, Linux, Windows και διαχείριση δικτύων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2021.

68 μηχανικοί και τεχνικοί στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Διαγωνισμό την πλήρωση 68 θέσεων εργασίας τακτικού προσωπικού για την κάλυψη εργασιών υποβρυχίων δημοσίευσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 1 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι θέσεις είναι: 1ΠΕ Μηχανικών / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, 1ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγος Μηχανικός, 1ΠΕ Περιβάλλοντος/ Χημικός Ναυτιλίας, 2 ΤΕ Μηχανικών / Ηλεκτρονικής, 1 ΤΕ Μηχανικών/ Μηχανολογίας, 2 ΤΕ Μηχανικών / Ναυπηγικης, 1 ΤΕ Ναυτικών / Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, 1 ΔΕ Ναυτικών / Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, 3 ΔΕ Τεχνικού / Δομικών Έργων / Ξυλουργικών Εργασιών, 1 ΔΕ Τεχνικού / Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, 7 ΔΕ Τεχνικού Ηλεκτρολογίας / Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Αμαξωμάτων, 4 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 3 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτων – Οχημάτων, 13 ΔΕ Τεχνικού Μηχανολογίας / Ναυπηγικής Βιομηχανίας, 4ΔΕ Τεχνικού / Συγκολλήσεων και Μηχανικών Κατασκευών (Αμμοβολιστής), 3 ΔΕ Τεχνικού / (Βαφέας Μετάλλων – Υφαλοχρωματιστής), 12 ΔΕ Τεχνικού / (Ελασματουργός), 2 ΔΕ Τεχνικού / (Ηλεκτροσυγκολλητής) και 3 ΔΕ Τεχνικού / Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού.

58 Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές στην ΕΕΤΑΑ
Πενήντα οκτώ θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την πρόσληψη Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που θα στελεχώσουν τα Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών σε σαράντα επτά χώρας έχει προκηρύξει η ΕΕΤΑΑ.Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μονο ηλεκτρονικά, σε ειδική εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μέσω της διαδρομής αρχική σελίδα(www.eetaa.gr), υπηρεσίες διαπολιτισμικης μεσολαβησης ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συμμετοχής. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα νομικά  του πρόσωπα. Η χρηματοδότηση προέρχεται  από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη», «Αττική», «Δυτική Ελλάδα», «Ήπειρος», «Θεσσαλία», «Κεντρική Μακεδονία», «Κρήτη» και «Στερεά Ελλάδα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού του ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, θα καταρτίσει τους Πίνακες Κατάταξης Προσωπικού, θα προσλάβει και θα εκπαιδεύσει τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές, τους οποίους εν συνεχεία θα διαθέσει για απασχόληση σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών. Για την επιλογή των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με την έγκριση του ΑΣΕΠ, δημοσίευσε οκτώ (8) Ανακοινώσεις για τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Κρήτης. Τα κύρια και επικουρικά προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των υποψηφίων, ο τρόπος συμπλήρωσης της αίτησης καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές Ανακοινώσεις ΣΟΧ1/2020, ΣΟΧ2/2020, ΣΟΧ3/2020, ΣΟΧ4/2020, ΣΟΧ5/2020, ΣΟΧ6/2020, ΣΟΧ7/2020, ΣΟΧ8/2020.

73 μηχανικοί και τεχνίτες στο ΓΟΕΒ Ορεστιάδας
Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Γ.Ο.Ε.Β. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Οι ενδιαφερόμενοι παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά την αίτηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας που επιθυμούν, και η προσκόμισή της με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται στα Γραφεία του Γ.Ο.Ε.Β. Ορεστιάδας, οδός Β. Κων/νου Τέρμα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2552022031, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικό (αρμόδια: Καφά Σιδερή), κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα.

30 πτυχιούχοι στο Υπουργείο Οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα (Σίνα 2- 4) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εξέταση εκκρεμών αιτημάτων κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, υποβαλλόμενων από Πιστωτικά Ιδρύματα και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την εκκαθάριση των εν λόγω αιτημάτων», συνολικής διάρκειας τριών (3) ετών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων: 30 ΠΕ Δημοσιονομικών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης, Τμήμα Α’ – Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης, κτίριο ATRIUM, Χαριλάου Τρικούπη 6-10, τ.κ.10679, Αθήνα (5ος όροφος), όπου στο φάκελο θα αναγράφεται ως θέμα: «Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ.: ΣΜΕ1/ 2021 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Καθαριστής στο Δήμο Περιστερίου
Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ατόμου ΥΕ Βοηθητικής Εργασίας – Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, στο 2 ο όροφο, Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Τρίτη 02/02/2021. Ώρες παραλαβής των αιτήσεων από 9:30 π.μ. έως και 13:30.

2 γιατροί στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και 1 ΠΕ Ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 187 56, Κερατσίνι απευθύνοντάς την στο Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού υπόψιν κας Ελευθερίας Σαντά (τηλ. επικοινωνίας: 2132074641).

11 θέσεις στο Δήμο Νέας Προποντίδας
Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2021. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Δασκάλων και εν ελλείψει αυτών ΠΕ Νηπιαγωγών 2, ΠΕ Γυμναστών 3, ΠΕ Καθηγητών Μουσικής 1, ΠΕ Ζωγράφων 1, ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/ τριών 2, ΔΕ Εκπαιδευτών Τεχνικών 2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Προποντίδας, Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ.63200, Νέα Μουδανιά (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Ευθυμιάδου Άννας, τηλ. επικοινωνίας: 2373025887 και 2373025533).

5 θέσεις στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλευτές υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και ως ακολούθως: 1. Δομές Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς: 1 ΠΕ Παιδοψυχίατρος ( Μονάδα Ενηλίκων-Παιδιών), 1 ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (Μονάδα Ενηλίκων-Παιδιών), 1 ΤΕ Νοσηλευτικής (Οικοτροφείο “Δίας”). 2. Δομή Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης: 1 ΠΕ Παιδοψυχίατρος (Μονάδα Παιδιών- Εφήβων). 3. Δομή Ψυχικής Υγείας Πάτρας: 1 ΠΕ Ψυχολόγος (Μονάδα Παιδιών- Εφήβων). Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά στη Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών – Διοικητικό Τμήμα Μετσόβου 33, 10683 Αθηνα.  Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 03/02/2021 έως και 23/02/2021.

3 άτομα στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδα
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδα για την στελέχωση της Ομάδας Έργου της Πράξης «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 3 άτομα ως εξής: 1. Υπεύθυνος Συντονιστής Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (1 νέο στέλεχος) 2. Επόπτης Φυσικού Αντικειμένου (1 νέο στέλεχος) 3. Υπεύθυνος Δημοσιότητας-Δικτύωσης (1 νέο στέλεχος). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Λ. Καλυβίων 2, Λαμία Τ.Κ.: 35132 Τηλέφωνο: 2231354718 Φαξ: 2231354720 Για την υπ. αριθμ. 248./29-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό…, στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5001973 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ» Προθεσμία υποβολής ταχυδρομικών αιτήσεων έως 8-02-2021.

28 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση pros.efahra@gmail.com
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Φατζηδάκη 1, Σ.Κ.71202, Ηράκλειο, υπόψη Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241). Η υποβολή γίνεται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 1/2/2021 έως 5/2/2021).

2 στελέχη στο Επιμελητήριο Πρέβεζας
Το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου: «AUTHENTIC-OLIVE-NET», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα ΠΕ/ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κλειστούς φακέλους είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης επιστολής στην έδρα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας ,επί της Δωδώνης 47 Πρέβεζα 48100 (τηλ. επικοινωνίας 2682029414).

4 καθηγητές μουσικής στη Δηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 4 καθηγητών μουσικής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (kdem@markopoulo.gr), είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (Κ∆ΕΜ) (∆ηµαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ.: 19003 Μαρκόπουλο υπόψιν κας Μαρίας Μαργέτη (τηλ. επικοινωνίας: 22990-20128).

32 καθαριστές στο Δημο Κορδελιου- Ευοσμου 
Ο Δημος Κορδελιου- Ευοσμου ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών λήψης προληπτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της Δημόσιας Υγείας, στη Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία πλήρωσης θέσεων που προβλέπονται από την παρούσα Ανακοίνωση, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακές Υπηρεσίες» του Δήμου, από την Τρίτη 02/02/2021 από ώρα 08:00 έως την Πέμπτη 04/02/2021 ώρα 08:00.

13 εργάτες στο Δήμο Ηρωικής Νήσου Κάσου
Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ΤΕ Εργατών/τριών Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου (Δ/νση: Κάσος Δωδεκάνησα ΤΚ 85800 τηλ: 2245041400 2245041277 ), είτε να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (dimkasos@otenet.gr), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δευτέρα 01/02/2021 έως και τη Τετάρτη 03/02/2021.