Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

90 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα (90) ατόµων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστηµίου Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα του Νοµού Αχαΐας, και συγκεκριµένα του εξής αριθµού ατόµων, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 25 (παρ. 9) του Ν. 4440/2016, 64 του Ν. 4590/2019 και άρθρο όγδοο του Ν. 4506/2017)» µε σήµανση έκδοσης «02-12-2019» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τ.Κ.: 265 04 Ρίο – Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπ’ όψιν κ.κ. Ε. Καράµπαλη, 2610/997.606 ή Π. Γαλάνη, 2610/969.076. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)