5 προσλήψεις στο Σπήλαιο Περάματος ΙωαννίνωνΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων», που εδρεύει στο Πέραμα Ιωαννίνων και συγκεκριμένα του εξής


  • 4 ΔΕ Οδηγών Επισκεπτών Σπηλαίου
  • 1 ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων στην ακόλουθη διεύθυνση: Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, Σπηλαίου 19, Πέραμα Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45500, απευθύνοντάς την στο Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων, υπόψη κ. Γεώργιου Κάκου (τηλ. επικοινωνίας 2651081650).


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)