9 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΈβρουΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας έως εννέα (9) µήνες και όχι πέραν της 31ης Δεκεµβρίου 2021, για την υλοποίηση της ενότητας εργασιών «Απόπειρα αποκατάστασης των αρχαίων αξόνων του Κάστρου Διδυµοτείχου» µε αυτεπιστασία και απολογιστικά από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, εταίρου της πράξης «Ardino and Didymoteicho connected through past and future» µε το ακρωνύµιο ARDICO (MIS 5052688), που έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραµµα INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης αναλόγως της εξέλιξης του έργου και των διαθεσίµων πιστώσεων. 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30 Μαρτίου 2021, βάσει της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/ 2020) και για όσο διάστηµα εφαρµόζονται τα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού -COV II, µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση efaevr@cultrure.gr) και κατ᾽εξαίρεσιν, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφ. Μάκρης 44, 681 31 Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της καταχώρισης της παρούσας στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, από 30/3/2021 έως και 5/4/2021.