4 προσλήψεις στην ΕΦΑ ΑργολίδαςΑνακοίνωση για την  πρόσληψη  επιστημονικού  προσωπικού  και  λοιπών  ειδικοτήτων  με  σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το  Υποέργο  6  «ΣΥΝΤΑΞΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  ΝΕΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΜΟΥΣΕΙΟΥ  ΑΡΓΟΥΣ»  της  Πράξης  «Εκσυγχρονισμός  Αρχαιολογικού  Μουσείου  Άργους  »  για χρονικό διάστημα τριών [3] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. 

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να  την  υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
α)  είτε  με  ηλεκτρονικό  τρόπο,  μέσω  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e‐mail)  στη  διεύθυνση protefaarg@culture.gr 

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων  Αργολίδας,    Πλ.  Συντάγματος,  Τ.Κ.21200  Ναύπλιο,  υπόψη  κ.    Σαρρή  Καλλιόπης  (  Τηλ. επικοινωνίας:  27520  97612/  27520  27502) εντός  προθεσμίας  πέντε  (5)  εργασίμων  ημερών  που  αρχίζει  από  την  επομένη  της  καταχώρισης  στο  διαδικτυακό  κόμβο  (ιστοσελίδα)  της  εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της  ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ΑΠΟ  8/3/2021 ΕΩΣ 12/3/2021