6 προσλήψεις στο Δήμο Κύμης-ΑλιβερίουΟ Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ(8) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού αριθμού έξι(6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής κατά αριθμό ατόμων 

6 Εργάτες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. (Δ/νση: Κ. Μπακόλα 30- 1ος όροφος , τηλ: 2223025276) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο , μόνο αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπηρεσία μας για τον καθορισμό συγκεκριμένης ημέρας και ώρας για την κατάθεση της σχετικής αίτησης ( αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπαϊρακτάρη Σοφία).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.Α. και συγκεκριμένα από 20/02/2021 μέχρι και 24/02/2021.