Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στο Δήμο ΣτυλίδαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 05/07/2021, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας.

1 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
3 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας, οδός Ελ. Βενιζέλου 31 - Στυλίδα, (πληροφορίες: Βασίλειος Στεργίου, τηλέφωνο:2238350109), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e - mail: info@stylida.gr, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ήτοι, από 13.01.2021 έως 20.01.2021.

Προκήρυξη