Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

39 προσλήψεις στο Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόµων στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19   


31 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
5  ΥΕ Εργατών Κήπων
2  ΥΕ Οικοδόμων
1  ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( Καλαθοφόρου)

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στον χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου, στο Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του ∆ήµου www.nikaia-rentis.gov.gr.
Στην ιστοσελίδα του ∆ήµου θα αναρτηθεί και η αίτηση καθώς και η υπεύθυνη δήλωση που θα πρέπει να συµπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι. 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση της παρούσας Ανακοίνωσης (οι οποίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου) και να τις υποβάλουν µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε στο Γενικό Πρωτόκολλο του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (πληροφορίες στα τηλ. 2132075370,372) την Τετάρτη 13-01-2021 και την Πέµπτη 14-01-2021 και ώρες αποκλειστικά 08.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prosopiko_ekt@nikaiarentis.gov.gr, από Τετάρτη 13-01-2021 και ώρα 08:00 π.µ. έως και Πέµπτη 14-01-2021 και ώρα 23:59 µ.µ..  

Προκήρυξη