Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

23 προσλήψεις στην Περιφέρεια ΚρήτηςΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Α , με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το
οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών ανά κωδικό θέσης .
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ανά κωδικό θέσης.
4. Λοιπά δικαιολογητικά για τα πρόσθετα προσόντα ανά κωδικό θέσης.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
6.Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας. Η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά συνεχείς πλήρεις μήνες.

Προκήρυξη