Ads Area

Έρχονται 300 προσλήψεις δασικών υπαλλήλων
Με 300 νέα στελέχη θα ενισχυθούν οι δασικές υπηρεσίες, έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Γ. Γ. Δασών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ μέσα στο 2024.

Το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως αποκαλύπτει το πρόγραμμα δασοπροστασίας για το 2024.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται:

Παράλληλα και για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών άνευ Δασαρχείων, τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και για όλη την διάρκεια του προγράμματος, θα συμμετέχουν στο συνεργείο επιφυλακής ενδεικτικά, ένας έως τρεις δασικοί υπάλληλοι από τους κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων και ελλείψει αυτών, από τους κλάδους ΔΕ και ΥΕ Δασοφυλάκων, και μόνο στις περιπτώσεις που η συμμετοχή αυτών δεν δημιουργεί πρόβλημα στην απρόσκοπτη απογευματινή λειτουργία της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Α΄ παραγράφου. Χρέη επικεφαλής της επιφυλακής, σε περίπτωση έλλειψης Δασολόγων ή Δασοπόνων, θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος.

Η απασχόληση των ανωτέρω, δεδομένων των υπηρεσιακών αναγκών και της υποχρέωσης τους λόγω των καθηκόντων τους να παρέχουν εργασία και τις πρωινές ώρες, θα είναι υπερωριακή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και έως τις 22:00.

Οι ώρες εκτός ωραρίου θα είναι για τις καθημερινές ενδεικτικά μέχρι τέσσερις (4) ανά ημέρα και δεσμευτικά μέχρι 120 ανά υπάλληλο το εξάμηνο (Ιανουάριος-Ιούνιος και Ιούλιος-Δεκέμβριος), ενώ το ωράριο έναρξης της υπερωριακής εργασίας θα καθορίζεται από τον προϊστάμενο της εκάστοτε υπηρεσίας.

Ειδικά για τις υπηρεσίες των Σαββάτων και με την προϋπόθεση ότι καλύπτονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της οργανικής μονάδας, θα υπάρχει ένας υπάλληλος ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων από τις 7:30 έως και τις 15:30, στον οποίο θα παρέχεται μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) την επόμενη εβδομάδα και ένας υπάλληλος (είτε ο ίδιος είτε άλλος) θα απασχολείται υπερωριακά όπως αναφέρεται παραπάνω, εκτός ωρών κανονικού ωραρίου. Για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι μέχρι δέκα.

Για τη δεκάωρη λειτουργία των Υπηρεσιών τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, οι υπάλληλοι ΠΕ Γεωτεχνικών Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων ή ελλείψει αυτών άλλου δασικού υπαλλήλου, που εργάζονται υπερωριακά, δύνανται να δουλεύουν είτε έως 10 ώρες ο καθένας είτε περισσότεροι του ενός όπως π.χ. δύο υπάλληλοι από 5 ώρες έκαστος.

Επισημαίνουμε ότι, κατά την διάρκεια του καθημερινού απογευματινού ωραρίου αλλά και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, θα πρέπει τουλάχιστον ένας υπάλληλος να παραμένει στην έδρα του Δασαρχείου ή της Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείου, προκειμένου να λειτουργεί το τηλεφωνικό κέντρο καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου εργασίας, αλλά και να γίνεται ο απαραίτητος συντονισμός σε περίπτωση πυρκαγιάς, καταγγελίας, κλπ.

Επομένως, αποκλειστικά για το σκοπό της λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και υπάλληλοι άλλων, μη δασικών κλάδων, που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες, παρέχοντας υπερωριακή εργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Ειδικά για την Δ/νση Δασών Χανίων της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης, έχουν προβλεφθεί παραπάνω ώρες υπερωριακής απασχόλησης με σκοπό την όσο τον δυνατόν καλύτερη προστασία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων.

Αυτή θα επιτευχθεί είτε με την σύσταση συνεργείου επιφυλακής αποκλειστικά για τον Εθνικό Δρυμό, είτε με την διεύρυνση του συνεργείου στην έδρα της υπηρεσίας, με την προσθήκη περισσότερων δασικών υπαλλήλων μετά από απόφαση του οικείου προϊσταμένου.

Περίπολα

Για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων προβλέπεται η δυνατότητα προγραμματισμού περιπόλων για την πραγματοποίηση προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων και την εξέταση καταγγελιών, την πρόληψη και την επικουρική συνδρομή σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών κλπ. εντός ή εκτός του ανωτέρω ωραρίου εργασίας, όλες τις μέρες της εβδομάδας.

Στη συγκρότηση των περιπόλων θα συμμετέχουν ενδεικτικά δύο  υπάλληλοι, εκ των οποίων ο ένας θα είναι απαρεγκλίτως δασικός υπάλληλος, και θα επιλαμβάνεται των θεσμικά προβλεπόμενων ενεργειών σε περίπτωση διαπίστωσης δασικής παράβασης, ενώ ο δεύτερος θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος. Χρέη επικεφαλής περιπόλου θα εκτελεί ο ανώτερος στην ιεραρχία δασικός υπάλληλος.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται μονομελές περίπολο στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια μέρα, ανάλογα βέβαια με τα διαθέσιμα οχήματα και τα άτομα που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήματος.

Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις ή σε περιπτώσεις υψηλής επικινδυνότητας συμβάντος, δύναται τα περίπολα να στελεχώνονται με περισσότερους των δύο υπαλλήλων (το πολύ τρεις) των παραπάνω κατηγοριών και κλάδων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για όλα τα ανωτέρω είναι να επαρκούν οι διατιθέμενες πιστώσεις, οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι να είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι και κυρίως να μη δημιουργείται πρόβλημα στην απρόσκοπτη καθημερινή λειτουργία της υπηρεσίας. Η εκάστοτε απόφαση του προϊσταμένου του κάθε Δασαρχείου ή Δ/νσης Δασών άνευ Δασαρχείου προς την κατεύθυνση αυτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίμηση επικινδυνότητας συμβάντος).

Για το διάστημα έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου έτους 2024, τα ανωτέρω υλοποιούνται κατά προτεραιότητα τις ημέρες που ο κίνδυνος έναρξης πυρκαγιάς είναι υψηλός ή πολύ υψηλός. Αναφορικά με την διενέργεια νυχτερινών περιπόλων που συνοδεύονται από την διανυκτέρευση των δασικών υπαλλήλων στην ύπαιθρο, ισχύουν οι διατάξεις του άρθ.7 του Ν.4467/2017 (Α΄56), όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.16 του Ν.4519/2018 (Α΄25) και ισχύει.

Ενδεικτικά, για το σκοπό αυτό, οι υπάλληλοι μπορούν να προγραμματίσουν έως πέντε (5) νυχτερινά περίπολα ανά εβδομάδα και οργανική μονάδα, εντός του ύψους της κατανεμημένης πίστωσης. Στις περιπτώσεις εκείνες που τα οχήματα των υπηρεσιών δεν επαρκούν για την υλοποίηση των προγραμματισμένων περιπόλων ή για την μετακίνηση υπαλλήλων για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα άλλων δασικών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (όπως επικουρική συνδρομή σε πυρκαγιά), τότε δίνεται η δυνατότητα χρήσης ιδιωτικών οχημάτων των συμμετεχόντων υπαλλήλων, με σχετική αιτιολόγηση.

Η χιλιομετρική αποζημίωση των υπαλλήλων που μετακινούνται από την έδρα τους με ΙΧ για την εξυπηρέτηση του προγράμματος καλύπτεται από τον ΑΛΕ 2420404001 του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα καταρτίζουν πρόγραμμα περιπόλων, με λεπτομέρειες του έργου και των δρομολογίων που θα ακολουθούνται και θα ρυθμίζουν θέματα αρμονικής συνεργασίας με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., ΟΤΑ, Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή, ΟΦΥΠΕΚΑ κλπ).

Η κίνηση των περιπόλων πρέπει να γίνεται με προκαθορισμένο, από τον εκάστοτε προϊστάμενο δρομολόγιο και να ενημερώνονται και οι λοιποί φορείς που εκτελούν ανάλογα περίπολα, όπως η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έτσι ώστε να μη συμπίπτουν οι διαδρομές τους (βλέπε ανωτέρω 4 σχετική). Ειδικότερα για τις Δ/νσεις Δασών Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κεφαλληνίας και για τα Δασαρχεία Πειραιά, Πόρου, Αλεξανδρούπολης και Σκοπέλου, λόγω της νησιωτικότητας των περιοχών που καλύπτουν, μπορεί να απαιτηθεί μετάβαση του περιπόλου σε άλλο νησί.

Η επιπλέον δαπάνη που θα προκληθεί και θα περιλαμβάνει έξοδα μετάβασης-επιστροφής (ΑΛΕ2420404001) και έξοδα διαμονής (ΑΛΕ2420405001) έχει προβλεφθεί και θα πρέπει να είναι εντός της κατανεμημένης πίστωσης ανά οργανική μονάδα.

Ειδικά για την περίπτωση της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου, πρέπει να ληφθεί από τον προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, ιδιαίτερη μέριμνα ούτως ώστε ένας τουλάχιστον υπάλληλος που θα υπηρετεί σε βάρδια να βρίσκεται στην έδρα της υπηρεσίας αλλά και τα περίπολα να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει ευελιξία και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, δεδομένων των μεγάλων και δυσπρόσιτων αποστάσεων εντός ορισμένων νησιών αλλά και μεταξύ αυτών. Όσον αφορά την Δ/νση Δασών Χανίων, δίνεται η δυνατότητα σύστασης επιπλέον περιπόλων ανά εβδομάδα για την προστασία του Ε.Δ.Λ.Ο. εντός βέβαια των κατανεμημένων πιστώσεων και ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό.

Ακολουθήστε τις ειδήσεις από το aggeliologio.gr στο Google News