Ads Area

Παράταση έξι μηνών για επιστρεπτέα προκαταβολή και πιστωτικά πάγιων δαπανώνΣε μια προσπάθεια να ελαφρύνει τα βάρη τα οποία καλούνται να σηκώσουν οι επιχειρήσεις εξαιτίας της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία, αποφασίστηκε η μετάθεση της πληρωμή της πρώτης εκ των 60 άτοκων δόσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής, από την 31η Ιανουαρίου 2022, στις 30 Ιουνίου 2022.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής του συνόλου του επιστρεπτέου ποσού έως τις 31 Μαρτίου 2022 με έκπτωση 15% επί του ποσού προς επιστροφή. Αναφορικά με το πρόγραμμα πάγιων δαπανών η περίοδος λήξης των πιστωτικών που έχουν εκδοθεί επεκτείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια του αιτήματος που επανειλημμένα είχαν υποβάλλει στην κυβέρνηση το σύνολο των φορέων της αγοράς, προκειμένου να περιοριστούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, ειδικά, από την στιγμή που η πανδημία συνεχίζεται και πλήττει την οικονομία. Ταυτόχρονα, δεδομένο είναι ότι η διαδικασία έκδοσης των εκκαθαριστικών προχωρά με ιδιαίτερα αργά βήματα, καθώς πρέπει να διασταυρωθούν οι προϋποθέσεις οι οποίες ίσχυαν και στους επτά κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. 

Όταν έρθει η ώρα της ανάρτησης των εκκαθαριστικών, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερωθούν για τον τελικό λογαριασμό από τον 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE/ ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». Θα ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής του τρόπου αποπληρωμής. Το πρόγραμμα αποπληρωμής προβλέπει εφάπαξ καταβολή με συνολικό κέρδος που φτάνει έως και 80% ή τμηματική αποπληρωμή του ποσού σε βάθος χρόνου έως και 5 ετών, μέχρι το τέλος του 2026. 

Οι επιχειρήσεις που επωφελήθηκαν του μέτρου και έχουν τηρήσει τη ρήτρα περί διατήρησης θέσεων εργασίας τελικά θα επιστρέψουν από τα περίπου 8,3 δισεκατομμύρια  ευρώ που χορηγήθηκαν, τα 3 δισ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 5,3 δισ. ευρώ θα είναι μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Και συγκεκριμένα:

·το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%),

·το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%) 

·το 33% θα επιστρέψουν το 50% των οφειλών.

 Ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση 15% προβλέπεται για την εφάπαξ αποπληρωμή του κρατικού δανείου έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που πρέπει να επιστραφεί «κουρεύεται» για όλους ως εξής:

· κατά 75%  για τις επιχειρήσεις που έχουν πτώση τζίρου άνω του 70% εφόσον καταγράφουν ζημιές προ φόρων.

· κατά 67% του κρατικού δανείου για τις επιχειρήσεις με ζημίες και πτώση τζίρου 30% έως 70% 

· κατά 50% για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών.

Ειδικά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

- διαγράφεται το 75% και επιστρέφουν το 25% του κρατικού δανείου εφόσον είχαν κέρδη το 2019 αλλά ζημίες και πτώση άνω του 30% το 2020

- διαγράφεται το 66,7% και καταβάλλεται το 33,3% του ποσού οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

1. Στον πρώτο στον πρώτο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ενισχύθηκαν 52.490 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 601,813 εκατ. ευρώ

2. Στον δεύτερο κύκλο ενισχύθηκαν 89.732 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το ποσό των 1,259 δισ. ευρώ

3. Στον τρίτο κύκλο ενισχύθηκαν 101.522 δικαιούχοι με το ποσό των 1,510 δισ. ευρώ

4. Στο τέταρτο κύκλο οι ενισχύσεις έφθασαν στα 2,174 δισ. ευρώ για 447.041 επιχειρήσεις και επαγγελματίες

5. Στον πέμπτο κύκλο το ύψος των ενισχύσεων ήταν 1,250 δισ. ευρώ για 361.505 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

6. Στον έκτο κύκλο το ύψος των ενισχύσεων ήταν 524,6 εκατ. ευρώ για 280.109 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

7. Στον έβδομο κύκλο το ύψος των ενισχύσεων ήταν 945,8 εκατ. ευρώ για 297.621 επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Πάγιες Δαπάνες
Επιπλέον 6 μήνες για να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα παγίων δαπανών θα έχουν οι περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο μέτρο. 

Μετά και την παράταση η ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τέλος Ιουνίου. Το υπόλοιπο ποσό που παραμένει μετά τη λήξη της παράτασης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της προθεσμίας ενώ το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως.

Η κρατική επιδότηση χορηγείται με τη μορφή δικαιώματος έκπτωσης από τρέχουσες οφειλές στη φορολογική αρχή και με τη μορφή πιστωτικού για την αποπληρωμή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών. Η ενίσχυση κατά το μέρος που αφορά δικαίωμα έκπτωσης από φορολογικές οφειλές, εφαρμόζεται ως έκπτωση από φορολογικές υποχρεώσεις με την ακόλουθη σειρά:

α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,

β) από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,

γ) από Φ.Π.Α.,

δ) από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Πάγιες δαπάνες

Ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα κάτωθι πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2020 (Έντυπο Ε3):

α) Παροχές σε εργαζόμενους 

β) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων 

γ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 

δ) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής 

ε) Ενέργεια 

στ) Ύδρευση 

ζ) Τηλεπικοινωνίες 

η) Ενοίκια 

θ) Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

ι) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα .

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει πριν την 31η Δεκεμβρίου και δεν έχουν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (έντυπο Ε3), ως πάγιες δαπάνες λαμβάνεται το άθροισμα των εξόδων που έχουν δηλωθεί στα αντίστοιχα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα.

Πηγή: dikaiologitika.gr