Ads Area

Προκήρυξη για 200 νέες προσλήψεις ΟΒΑ στο Πολεμικό ΝαυτικόΠροκηρύσσονται διακόσιες (200) θέσεις οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Οι θέσεις αυτές έχουν εγκριθεί για το έτος 2021 με το (στ) σχετικό. Η αριθμητική κατανομή των ως άνω θέσεων ανά ειδικότητα του Πολεμικού Ναυτικού αποτυπώνεται στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας.

Η ανακατάταξη οπλιτών και η επανακατάταξη εφέδρων γίνεται στον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν.

Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «A» της παρούσας, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Β», έως την 27 Αυγούστου 2021 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την παραπάνω ημερομηνία διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
Οι έφεδροι, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, εφόσον δεν παρήλθαν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ως οπλιτών, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Οι Μονάδες και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες:

Ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών και τα υποβάλλουν με πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου, εντός πέντε (5) ημερών, στο ΓΕΝ/Β4.
Υποβάλλουν εβδομαδιαίως με τηλεομοιοτυπία (αριθ. FAX: 2106551096) ή με email (gen_b4@navy.mil.gr ), στο ΓΕΝ/Β4 τη συγκεντρωτική κατάσταση της Προσθήκης «4» του Παραρτήματος «Β» της παρούσας, με τα στοιχεία των υποψηφίων που υπέβαλαν εμπροθέσμως δικαιολογητικά έως την 27 Αυγούστου 2021.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα - προϋποθέσεις του Παραρτήματος «Α» της παρούσας ή υποβάλλουν εκπροθέσμως τα δικαιολογητικά και επιμένουν στην κατάθεση τους, τα παραλαμβάνουν και τα υποβάλλουν στο ΓΕΝ/Β4, αφού συνταχθεί σχετική πράξη επί της αίτησης για το εν γνώσει των αιτούντων εκπρόθεσμο της αίτησης ή ελλιπές των τυπικών προσόντων - προϋποθέσεων, την οποία και θα υπογράφουν οι ενδιαφερόμενοι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1. Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «1» του παρόντος Παραρτήματος, με την οποία δηλώνουν:
(1) Το χρονικό διάστημα, σε έτη, που επιθυμούν να διαρκέσει η ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, καθώς και τις περιοχές, σε Μονάδες των οποίων επιθυμούν να υπηρετήσουν, χωρίς αυτές να αποτελούν δέσμευση για την τοποθέτησή τους.

(2) Ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για κακούργημα, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανώμοτη κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική
δυσφήμηση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμεταλλεύσεως της γενετήσιας ζωής ή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, όπλων, πυρομαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα με απευθείας κλήση ή βούλευμα για κακούργημα ή για τα ως άνω αδικήματα.

(3) Ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
(4) Ότι δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
(5) Ότι εξουσιοδοτούν τη Διεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ/Β4) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνομικού δελτίου ταυτότητας τους.

2. Για τους υπηρετούντες στις ΕΔ, επιπλέον απαιτείται:
α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασμού τους και ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική φυλάκιση πέραν των είκοσι (20) ημερών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος.
β. Αιτιολογημένη πρόταση καταλληλότητας του Διοικητή της Μονάδας, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης «3» του παρόντος Παραρτήματος.

3. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως εξής:
α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, έως την 27 Αυγούστου 2021, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
β. Από τους εφέδρους, σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία έως την 27 Αυγούστου 2021, εφόσον δεν παρήλθαν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.