Ads Area

Αλλαγές σε επιδόματα ΟΠΕΚΑ, άδειες του 2020, μέτρα για τους εργαζόμενους σε τουρισμό - επισιτισμόΜεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 για το 2022, μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ένταξη των εποχικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας στο σχέδιο νόμου για τα εργασιακά.

Παράλληλα το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα συνδεθεί με τη φοίτηση των παιδιών από το νέο σχολικό έτος.

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε εργασιακά ζητήματα και συγκεκριμένα:

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στον ειδικό μηχανισμό στήριξης (άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020) των μνημονευόμενων κατηγοριών εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (εργαζόμενοι σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών Τ.Ο.Ε.Μ.), οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2021, δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή δεν είναι δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Η κατά τα ανωτέρω ένταξη πραγματοποιείται μέσω σχετικού αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π Σ.) ΕΡΓΑΝΉ, σύμφωνα με τα οριζόμενα και χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Οι εν λόγω δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού της εν λόγω αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους μήνες που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται, ενώ για μικρότερη χρονική περίοδο, καταβάλλεται σχετική αναλογία της αποζημίωσης και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα η πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών. με το οριζόμενο ανώτατο μηνιαίο όριο ημερομισθίων ασφάλισης ανά μήνα, βαρύνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα [παραγωγή και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) κ.λπ.)

Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες - επιχειρήσεις, όπου απασχολούν ιοί οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι, να εντάξουν αυτούς στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επαναπρόσληψης εντός του τρέχοντος έτους. Για το εν λέγω προσωπικό καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται.

γ. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στο εποχικό προσωπικό του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, το οποίο επιδοτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 4 παρ. 2 περ. β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 9 του ν. 1545/1985) και προσλαμβάνεται εφεξής από επιχειρήσεις - εργοδότες του εν λόγω κλάδου, να ενταχθεί στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (άρθρο 28 του ν. 4726/2020), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούντο αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και επιπλέον με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να ενταχθεί, κατόπιν αίτησης έως 30.6.2021 και προσωπικό της εν λόγω κατηγορίας του οποίου η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί από 1 6.2021 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

δ. Με υπουργική απόφαση μπορεί να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα, ενώ με κ.υ.α. δύναται να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και λοιπά θέματα εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων.

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις για το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (άρθρο 28 του ν.4726/2020), χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η αρχική δημοσιονομική πρόβλεψη.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

α. Ορίζεται ότι οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο, είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων κατά την 31.3.2021 θέσεων εργασίας (κατά τα ισχύοντα οι εν λόγω θέσεις είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις υφιστάμενες κατά τις 18.9.2020) και η μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς.

β. Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων που οφείλει κατα μέσο όρο να διατηρεί η επιχείρηση στο χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας (κριτήριο διατήρησης) λαμβάνονται, εφεξής, υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 31.3.2021 και όχι κατά τις 18.9.2020, όπως ισχύει.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες, κατ' εξαίρεση, να ενταχθούν στο προαναφερόμενο ανοιχτό πρόγραμμα για προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από έναν έως έξι (6) μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούνται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (κριτήριο διατήρησης κ.λπ.).

3. α. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30.9.2021 (αντί έως τις 30.6.2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό. δεν απασχολούνται.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.03.2021.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2021 καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

β. Με Κ.Υ.Α. δύναται να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για την ένταξή τους στον μηχανισμό.

4. Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως 30.6.2022.

5. Παρατείνεται εκ νέου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και μέχρι τις 31.10.2021 αντί έως τις 30.6.2021, που ισχύει), η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων, των ν.π.ι.δ. και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου».

6. Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών.

7. Εισάγεται ειδική ρύθμιση αναφορικά με το ποσό των καταβληθεισών εισφορών επιχειρήσεων που επιστρέφεται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996. στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Α.Α.Ε.Κ.), ο οποίος έχει συσταθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ανώτατο όριο του ποσού που επιστρέφεται σε επιχειρήσεις που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα έως το έτος 2020, στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναφορικά με τις κατ’ έτος καταβληθείσες εισφορές των επιχειρήσεων.

8. Επέρχονται τροποποιήσεις στις εξουσιοδοτικές διατάξεις χορήγησης του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ως προς τη χρονική διάρκεια αποστέρησης του σχετικού δικαιώματος, εφόσον δεν πληρούνται οι ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για το σχολικό έτος 2021 -2022, αντί για το σχολικό έτος 2020-2021.

9. α. Παρέχεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στους ανάδοχους γονείς οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών ατόμου με αναπηρία, που έχουν υπό τη φροντίδα τους, μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του, αντί καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής, όπως ισχύει σήμερα.

β. Προβλέπεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος στη χορήγηση ης οικονομικής ενίσχυσης αναστέλλεται το δικαίωμα του αναδεχόμενου ατόμου σε οικονομικές ενισχύσεις - επιδόματα που χορηγούνται στο πλαίσια γενικών και ειδικών προνοιακών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10.α. Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λόγω των ειδικών συνθηκών της υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 15ης 9.2021, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του με άλλα πληροφοριακά συστήματα καθώς και να παρατείνει υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης.

β. Παρατείνεται, κατόπιν αιτήματος τους, έως την 31η. 12.2021, αντί έως την 30η.6.2θ21.η υπαλληλική σχέση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και ασκούντων χρέη Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, για την αντιμετώπιση των έκτακτον αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας των κλάδων και των κατηγοριών ΓΙΕ και ΤΕ. να ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

δ. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών που πληρούνται αποκλειστικά με απόσπαση.