8 προσλήψεις στο Δήμο ΒέροιαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με Παράρτημα ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», που εδρεύει στη Βέροια του Ν. Ημαθίας


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, Τ.Κ. 59132, Βέροια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Παλαμούτη Χ. και κ. Καλιάνη Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50533 και 50629). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης