8 προσλήψεις στο Δήμο Σητείας



Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών , οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σητείας, που εδρεύει στη Σητεία Ν. Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).




ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση vardaki@sitia.gr ή κατόπιν ραντεβού (Τηλέφωνα επικοινωνίας Βαρδάκη Αικατερίνη 2843340514, Φωτεινάκη Στέλλα 2843340525) από Δευτέρα 10/05/2021 έως και Παρασκευή 14/05/2021.