22 προσλήψεις στο Δήμο ΖωγράφουΗ ΜOΝOΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (22) ατόμων, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας του

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/05/2021 και ώρα 16:00 στα γραφεία της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΣΑ (Δ/νςθ: ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, τηλ: 210-777.1007)