7 προσλήψεις στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - ΣπηλαιολογίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα

Ν. Αττικής
  • 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 
  • 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν. Ρεθύμνης
  • 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 
  • 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ν. Τρικάλων
  • 2 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Ν. Χαλκιδικής
  • 1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efps@culture.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)