5 προσλήψεις στο Δήμο ΚηφισιάςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Μέριμνα» του Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής


  • 1 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
  • 1 ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ [Γ΄ (C) κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
  • 2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ


Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Τ.Κ. 14563, Κηφισιά Ν. Αττικής, υπόψη κ.κ. Σαμαλτάνη Κυριακής και Μήλη Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας: 2108019633, 2106231638 & 2106233315).


H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)