Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

5 προσλήψεις στον αρχαιολογικό χώρο ΕλευσίναςΑνακοίνωση για την πρόσληψη του ακόλουθου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης έως τη συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 2 «Αναδιαμόρφωση της εισόδου του αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας και ανάδειξη του πέρατος της Ιεράς Οδού και των περί αυτού αρχαιοτήτων» του Έργου «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας»:

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, 
α) είτε ηλεκτρονικά, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση txs.dpkar@culture.gr (διευκρινίζεται ότι τα επισυναπτόμενα αρχεία πρέπει να είναι αποκλειστικά σε μορφή pdf)

β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, Τ.Κ. 10677, Αθήνα, (Προς την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Τμήμα Εποπτείας Ελληνικών και Αλλοδαπών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Συντονισμού Θεμάτων Διεθνών Συνεργασιών και Οργανισμών, με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου και ΑΔΑ της προκήρυξης, υπόψιν κ. Ι. Λάϊου) Τηλ. Επικοινωνίας 210 3321722. εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΙΠΚΑ και της ΕΦ. Α. Δυτικής Αττικής (υποβολή αιτήσεων από 16-04-2021 έως και 22-04-2021).