4 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας


Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπων ειδικοτήτων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΤΑΠΥΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΓΩΝ 17 & 18 ΒΟΡΕΙΑΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» για χρονικό διάστημα από την υπογραφή σύμβασης και έως 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efames@culture.gr είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Μεθώνης 10 και Κανάρη , Τ.Κ24100 υπόψη κου Ηλιόπουλου Παντελή (τηλ. επικοινωνίας: 2721022534), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 09-04-2021-έως 15-04-2021)