15 προσλήψεις στο Δήμο Μαρκοπούλου - ΜεσογαίαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόµων, για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας, που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριµένα τις εξής

  • 3 ∆Ε Εισπράκτορας
  • 3 ∆Ε Βοηθός Νοσοκόµος
  • 4 ∆Ε Ναυαγοσώστης
  • 5 ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας 


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου kdem@markopoulo.gr.


Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους µέσα σε προθεσµία πέντε (5) εργασίµων ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής της στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Μαρκοπούλου και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαρκοπούλου Μεσογαίας (δηλ. από ∆ΕΥΤΕΡΑ 12-04-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-04-2021).