13 προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο ΒέροιαςΟ Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως), δεκατρία (13) άτομα (υδρονομείς άρδευσης) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 64/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας και το αριθ. πρωτ. 34953/7-4-2021 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/07 καθώς και του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ. ως εξής:

  • Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις.
  • Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις.
  • Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση.
  • Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις.
  • Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση.
  • Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση.
  • Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση.
  • Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση.
  • Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (Γραφείο 11) μέχρι την 15η Απριλίου 2021.