10 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής ΑττικήςΑνακοίνωση για την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τις ανάγκες εκτέλεσης του Υποέργου 1: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δημιουργία προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και πρόδρομες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου Ελευσίνας» του Έργου: «Αναβάθμιση υποδομών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας (2019ΣΕ01400021)», το οποίο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΣΑΕ 014-ΠΔΕ 2021, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μέχρι την συμπλήρωση οκτώ (8) μηνών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική αποστολή (email: efada@culture.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πανός 16, Τ.Κ. 105 55 (Πλάκα) Αθήνα, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κ. Χρ. Κούστα ή Ε. Αλβανού (τηλ. επικοινωνίας: 210 3213571), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη εργάσιμη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από Δευτέρα, 12/04/2021 έως και Παρασκευή, 16/04/2021