Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Τα ποσά αποδοχών μετά τη μείωση εισφορώνΠροσαρμόζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των ωφελούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ΟΑΕΔ με βάση τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% το 2021 σύμφωνα με διευκρινιστικό έγγραφο του υπουργείου Εργασίας.

Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020. Έτσι στο πλαίσιο αυτό επηρεάζονται οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αφού ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως.

Έτσι προβλέπεται άμεση σύνδεση της αμοιβής των ωφελουμένων με το ύψος του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα διέπονται από ειδικές διατάξεις.

Να σημειωθεί ότι μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς ή/και οι Υπηρεσίες Τοποθέτησης υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.0.1503 /27-3-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ1256/Β/9-4-2020), και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης. β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:

• Ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα και μητέρας

• Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

• Αριθμό Μητρώου (AM) Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ή πρώην ΕΤΑΑ • Χρονολογία γέννησης

• Κωδικό πακέτου κάλυψης ασφαλισμένου-ωφελούμενου

• Ημερομηνία αναγγελίας τοποθέτησης • Αριθμό καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο (μόνο για την πρώτη πληρωμή)

• Αριθμός ημερών ασφάλισης • Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής

• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές • Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων

• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές επιβλέποντος φορέα (εργοδοτικές εισφορές)

• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελούμενου και επιβλέποντα φορέα).

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ), για κάθε ωφελούμενο, οι οποίες θα συντάσσονται ξεχωριστά από το υπόλοιπο προσωπικό του φορέα και ειδικά για τις ανάγκες του προγράμματος με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,

δ) αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του επιβλέποντος φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης και

ε) ταυτότητα πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) e-ΕΦΚΑ των Επιβλεπόντων φορέων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των ωφελουμένων για τον τελευταίο μήνα απασχόλησής τους είναι η συλλογή των απογραφικών δελτίων (microdata) ΕΞΟΔΟΥ των ωφελουμένων από τον επιβλέποντα φορέα. Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά, που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους. Όταν ο φορέας ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέσω ταυτότητας πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) eΕΦΚΑ.

Παραμένει η υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ από τους Επιβλέποντες Φορείς που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση στον e-ΕΦΚΑ και προσκόμισής της στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

πηγή: dikaiologitika.gr