7 προσλήψεις στην ΕΦΑ ΣερρώνΗ Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα: ενός (1) ΠΕ Μηχανικού ειδικότητας Τοπογράφου και έξι (6) ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών, για την εκτέλεση του υποέργου: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ: Υποδομές εξυπηρέτησης επισκεπτών-ενοποίηση μνημείων» (MIS 5067657), για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τη δυνατότητα παράτασης ανάλογα με την εξέλιξη του υποέργου και εφόσον επαρκούν και διατίθενται οι αναγκαίες πιστώσεις, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efaser@culture.gr,
β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 48, ΤΚ 621 22, Σέρρες,
απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, από ώρα 09:00 έως 13:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες (τηλ. επικοινωνίας: 2321021084) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας
(Εθνικής Αντίστασης 48, Σέρρες) και συγκεκριμένα από 02/03/2021έως και 08/03/2021.