18 προσλήψεις στο Δήμο ΖωγράφουΗ  ΜOΝOΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΖΩΓΡΑΦΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ο.Τ.Α. (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ), ύστερα από την υπ ́ αριθ.46η/24/03/2021 (ΑΔΑ: ΡΓΒΦΟΛΡΥ-ΤΔ2)Απόφαση  ΔΣ, ανακοινώνει ότι  θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου,  διαρκείας    2  μηνών, συνολικού  αριθμού ΔΕΚΑ  ΟΚΤΩ (18)  ατόμων,  προς  κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας της


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά έως και τηΔΕΥΤΕΡΑ 29/03/2021και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (Δ/νση: ΧΑΡ. ΜΟΥΣΚΟΥ 18, τηλ: 210-777.1007) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Β. Καροπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ by Αγγελιολόγιο on Scribd