10 προσλήψεις στο Δήμο ΠειραιάΑνακοίνωση για την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Πειραιά

  • 4 ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ/ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
  • 1 ∆Ε ΣΙ∆ΕΡΑ∆ΩΝ
  • 3 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ)
  • 2 ∆Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπόψιν κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566), από 24-03-2021 έως και 02-04-2021.