Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

4 προσλήψεις στο Δήμο Νέας ΠροποντίδαςΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού, και συγκεκριμένα την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως την 31η
.3.2021 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση που θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφα: των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, του τίτλου σπουδών τους και του πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από αύριο Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, είτε αυτοπροσώπως κατόπιν ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Ευθυμιάδου Άννας, τηλ. επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533).