Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

21 προσλήψεις στο Δήμο ΔιονύσουΟ Δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόµων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας και συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς λόγω έξαρσης του κορωνοϊού COVID 19:

  • 2 ∆Ε Οδηγών [Γ΄ή C κατηγορίας (Με ψηφιακό ταχογράφο)]
  • 13 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων Πολιτικής Προστασίας
  • 6 ΤΕ ή ΠΕ ∆ιοικητικού

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030647) και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr από σήµερα 23-2-2021 µέχρι και την 24-2-2021 ώρα 14:00.