19 προσλήψεις στο Δήμο ΚρωπίαςΟ Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα εννέα (19) ατόµων και συγκεκριµένα :
Α. ∆έκα έξι(16) ατόµων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και
Β. Τριών (3) ατόµων, ειδικότητας ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου

Η σχέση εργασίας, θα είναι Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου οκτάµηνης διάρκειας. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν σε έντυπη µορφή την αίτηση και τα προς συµπλήρωση δικαιολογητικά από το Ισόγειο του ∆ηµαρχείου.

Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στο mail : mayor@koropi.gr ή µε αυτοπρόσωπη παρουσία , κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2132000780- 781(Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού).

Προθεσμία υποβολής από την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.