Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

45 προσλήψεις στη Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου η οποία δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια οχτώ μηνών από την 6η/11/2020 – έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών) .

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του άρθρου 5 του π.δ 164/2004, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών σύμφωνα με την παρούσα, ανέρχεται συνολικά στα σαράντα πέντε (45) άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συν/μη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν

– είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

 Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: tpm2@aitnia.pde.gov.gr
 Για τις θέσεις που αφορούν στην Έδρα και την Π.Ε. Αχαΐας: p4m@pde.gov.gr
 Για τις θέσεις που αφορούν στην Π.Ε. Ηλείας: ddo@ilia.pde.gov.gr

Οι θέσεις είναι:

ΠΕ Ιατρών           Πάτρα   1
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού       Πάτρα   1
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας     Πάτρα   1
ΤΕ Πληροφορικής            Πάτρα   1
ΔΕ Διοικητικού  Πάτρα   1


Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

ΠΕ Γεωπόνων    Πάτρα   1
ΠΕ Κτηνιάτρων  Πάτρα   1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών             Πάτρα   1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών    Πάτρα   1
ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  Πάτρα   1
ΠΕ Ψυχολόγων  Πάτρα   1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας / Υγιεινολόγων       Πάτρα   1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών     Πάτρα   1
ΔΕ Νοσηλευτών Πάτρα   2
ΔΕ Οδηγών         Πάτρα   2
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων       Πάτρα   1
ΥΕ Κλητήρων      Πάτρα   1
ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας    Πάτρα   1


Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας

ΠΕ Ιατρών           Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Γεωπόνων    Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Κτηνιάτρων  Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών             Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών    Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Γεωλόγων ή ΠΕ Περιβαλλοντολόγων  Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Ψυχολόγων  Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, και εν ελλείψει ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών         Ι.Π. Μεσολογγίου               1
ΤΕ Νοσηλευτών Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας / Υγιεινολόγων       Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΔΕ Διοικητικού  Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΔΕ Οδηγών         Ι.Π. Μεσολογγίου            1
ΠΕ Γεωπόνων    Αγρίνιο 1
ΤΕ Νοσηλευτών Αγρίνιο 1
ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας / Υγιεινολόγων       Αγρίνιο 1
ΔΕ Διοικητικού  Αγρίνιο 1


Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού       Πύργος 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών             Πύργος 1
ΤΕ Πληροφορικής            Πύργος 1
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών             Πύργος 1
ΔΕ Νοσηλευτών Πύργος 1
ΔΕ Οδηγών         Πύργος 1
ΔΕ Διοικητικού  Πύργος 1
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού       Πύργος 1
ΥΕ Φυλάκων       Πύργος 1


Προκήρυξη