Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

38 προσλήψεις στο Δήμο ΚηφισιάςΟ Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα οκτώ (38) ατόµων, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του ∆ήµου Κηφισιάς , για την ακόλουθη ειδικότητα , µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και διάρκεια σύµβασης έως την 5η Ιουλίου 2021:

  • 1 ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
  • 4 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
  • 2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Ε΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • 2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
  • 2 ∆Ε ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 
  • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
  • 26 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια , ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@kifissia.gr. Σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής µε τον προαναφερόµενο τρόπο, οι ενδιαφερόµενοι δύναται να καταθέτουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στο Τµήµα Πρωτοκόλλου , στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ιονύσου και Μυρσίνης - Κηφισιά - 14562).


Ακολουθήστε όλες τις τελευταίες δημοσιεύσεις από το aggeliologio.gr στο Google News