Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

187 προσλήψεις με απολυτήριο λυκείου για 18 μήνες σε 16 νομούς
27 στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 27 καθαριστών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μόνο εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους, στο τομέα καθαριότητας. Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες) 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα) 5. Μονογονεϊκές οικογένειες 6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) 7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% 8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, αποκλειστικώς, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας – Κεντρικό πρωτόκολλο, Μ. Καραολή και Α. Δημητρίου 80, Πειραιάς Τ.Κ. 185 34, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Τηλ. επικοινωνίας: 210 414 2218, 2217.


100 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Εσοδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων κατηγορίας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Εύβοιας, Ρεθύμνης, Καρδίτσας, Κοζάνης, Έβρου, Σερρών, Αιτωλοακαρναρνίας, Μεσσηνίας, Κυκλάδων και Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (d1b.gram@mofadm.gr ή aade.central@aade.gr ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) – Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΜΗΜΑ Β) – ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10. Τ.Κ. 105 62, Τ.Θ. 101 84 AΘΗΝΑ.Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124,210-3375096 και 210-3375543.


60 στο υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ΥΕ προσωπικού καθαριότητας  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πιερίας Σερρών, Ξάνθης, Κοζάνης, Ηρακλείου και Λέσβου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Και Οργάνωσης Tmhma Α’ – Προγραμματισμού Ανάπτυξης Και Εκπαίδευσης Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79, Αθήνα, υπόψη κ. Φωτεινής Παπαδημητρίου ή κ. Μαρίας Μπαλάσκα.(τηλ. επικοινωνίας: 2131339617 και 2131339616, αντίστοιχα). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων -Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων -Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.