Ads Area

Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ: Εκδόθηκε η ΚΥΑ , δικαιούχοι και τα κριτήριαΜε τη δημοσίευση του ΦΕΚ η ΕΕΤΑΑ αναμένεται να βγάλει την πρόσκληση για την έναρξη των αιτήσεων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ η δράση στοχεύει: 
 • στην αύξηση και διατήρηση της απασχόλησης των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνσή τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας, 
 • στην ουσιαστική στήριξη των ωφελούμενων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία,
 •  στην διασφάλιση της ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης ευάλωτων παιδιών και παιδιών σε ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (Child Guarantee).

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή στις ωφελούμενες, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία σε αντίστοιχες Δομές Φορέων. 

Οι ωφελούμενες επιλέγουν θέση σε Δομή αντίστοιχη εκείνης για την οποία έλαβαν «αξία τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου για:
 • παροχή θέσεων φροντίδας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα,
 • παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και παιδιών με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας,
 • παροχή θέσεων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών από 5 έως 12 ετών και παιδιών με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
 • παροχή θέσεων φροντίδας παιδιών, εφήβων και ατόμων με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ.) όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο
Η δράση υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος, μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 31η Ιουλίου του 2022, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» για τις ωφελούμενες που θα επιλεγούν.

Ωφελούμενες της δράσης είναι:
- Μητέρες βρεφών, προ-νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία

- Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.-

Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι γονείς με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι:
- εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή

- άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Ο τρόπος με τον οποίο βεβαιώνεται η εργασία ή η ανεργία, προσδιορίζεται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες.

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και υπάλληλοι, οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5 της παρούσας.

Το σύνολο των ωφελούμενων που δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του άρθρου 5, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, την κατάσταση απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης.

Επίσης, εξαιρούνται των περιορισμών αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Πρόσκληση, οι αιτούσες ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), που είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, που αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) και ΚΔΑΠ.

Σε περίπτωση κατά την οποία, μια αιτούσα επιθυμεί να εντάξει το παιδί της, το οποίο έχει σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, σε δομή που αντιστοιχεί στις κατηγορίες θέσης Α2 ή Γ (παιδικός σταθμός ή Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών), τότε απαιτείται αφενός η προσκόμιση έγγραφης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα/Δομής περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού ή Κ.Δ.Α.Π. Για την αιτούσα, ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής, που ισχύουν για τις μητέρες της αντίστοιχης κατηγορίας θέσης Α2 ή Γ.Δομές 1.


Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων μεΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι μόνο:

- Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ).

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.).

Ειδικότερα, για τις ανάγκες της παρούσας, οι Δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες

Κατηγορίες Δομών

Κατηγορίες Θέσεων

 • Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί ΣταθμοίΑ1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.
 • Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.
 • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.)
 • Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών
 • Προ-νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.
 • Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)
 • Παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ.)
 • Παιδιά με αναπηρία, έφηβοι και άτομα κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο αριθμός των θέσεων που προσφέρουν οι Δομές, δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο της δυναμικότητάς τους. Προς το σκοπό αυτό οι Δομές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

Δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας δράσης:

Η παροχή υπηρεσιών από Μονάδες Απασχόλησης Βρεφών ή/ και Παιδιών για λίγες ώρες (έως 4 ώρες) χωρίς παροχή φαγητού, Κέντρα μελέτης, Φροντιστήρια, Κέντρα Κατάρτισης, Αθλητικούς Συλλόγους και σωματεία.

Η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεκπαίδευσης δεν αντικαθιστά τη διά ζώσης παροχή υπηρεσιών προς τα ωφελούμενα άτομα και ισχύει για όλες τις κατηγορίες δομών. 

Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Επίσης, δε δύνανται να εξαργυρώνουν voucher σε τρίτους ή να λειτουργούν ως φροντιστήρια μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή φροντιστήρια διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών. Η δε λειτουργία τους δε δύνανται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων κ.λπ.

Οι φορείς με δομές της κατηγορίας Α1 ή Β1 (βρεφικοί σταθμοί) οφείλουν να εγγράφουν βρέφη από την ηλικία (μήνες) που αναφέρεται στην άδειά τους ή από τον κανονισμό λειτουργίας των σταθμών εφόσον πρόκειται για δημοτικούς σταθμούς. 

Σε άλλη περίπτωση η εγγραφή δε θα θεωρείται έγκυρη.

Για τους συστεγαζόμενους παιδικούς σταθμούς με νηπιαγωγεία θα πρέπει ο υπεύθυνος φορέας/ δομή να υποβάλει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Υ/Δ από την οποία να προκύπτει η δυναμικότητα που έχει ο παιδικός σταθμός αφαιρουμένης της δυναμικότητας του νηπιαγωγείου καθώς και ότι τηρούν όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην περ. β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/2017 (Β' 1157), όπως ισχύει για την χωριστή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από Δομή/Δομές, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση της χρηματοδότησης τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης, για την χρονική περίοδο μη τήρησης των εν λόγω όρων και προϋποθέσεων.

Οι Φορείς θα πρέπει να απασχολούν το προσωπικό που προβλέπεται από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, βάσει του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτές παιδιών [εντός και εκτός ΕΣΠΑ] και μέχρι του ορίου της προβλεπόμενης δυναμικότητας κάθε δομής καθόλη την διάρκεια παρέμβασης της Δράσης. 

Επιπλέον θα πρέπει να μεριμνούν για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού της δομής ώστε να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά, σύμφωνα με το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους.

Οι Δομές δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

- Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών

- Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα

- Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για φιλοξενία τέκνων ωφελούμενων της δράσης είναι η ένταξη του φορέα/δομής στο Μητρώο Φορέων/Δομών της δράσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. 

Οι Δομές  οφείλουν να διαθέτουν καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το σύνολο του εξοπλισμού ΤΠΕ που απαιτείται για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της παρουσίας των εξυπηρετούμενων ατόμων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Τα ετήσια όρια δαπάνης σε ευρώ, που θα καταβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ανά κατηγορία Δομής (Α, Β, Γ, Δ) και ανά κατηγορία θέσης αυτών (Α1, Α2, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ), που θα καλυφθούν και για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών  είναι:

Κατηγορίες Δομών 

Επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω ποσά αφορούν: 

 • Στις κατηγορίες Δομών/θέσεων Α1, Α2, Β1, Β2 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής τους, το ωράριο λειτουργίας τους είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών και σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, πλην της μετακίνησης.
 • Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Β3 που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως και καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κάθε Δομής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης.
 • Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Γ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της και όπως αναφέρονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αυτής, καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών για την κάθε βάρδια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ωρών.
 • Στην κατηγορία Δομής/ Θέσης Δ που, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησής της, το ωράριο λειτουργίας της είναι οκτώ (8) ώρες ημερησίως, και οι υπηρεσίες θα πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος των κατ' ελάχιστο παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία αυτής, συμπεριλαμβανομένης της σίτισης και της μετακίνησης, η παροχή των οποίων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο της παρούσας.
 • Ως εκ τούτου, ο Φορέας/Δομή δε δύναται να προβεί σε είσπραξη τροφείων ή άλλης μορφής διδάκτρων ή οποιουδήποτε αντιτίμου από τις ωφελούμενες για την παροχή των υπηρεσιών που καλύπτει η «αξία τοποθέτησης» (voucher).

Εφόσον, το ωράριο που προβλέπεται στην άδεια της Δομής είναι μικρότερο των προαναφερθέντων κατά περίπτωση ωραρίων λειτουργίας, ή η δομή λειτουργεί λιγότερες ώρες από αυτές που προβλέπονται στην άδειά της, προσαρμόζεται αναλόγως το ποσό, ανά εξυπηρετούμενο παιδί (για παράδειγμα, για ΚΔΑΠ βάρδιας δύο ωρών, βάσει αδείας, το ανώτατο όριο δαπάνης θα αντιστοιχεί στα 2/4 της 4ωρης βάρδιας) και εφαρμόζεται κατά την πληρωμή του φορέα/δομής.

Σε περίπτωση, κατά την οποία η ωφελούμενη λάβει voucher, το οποίο δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2, αντίστοιχα) καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μέχρι την 1η εργάσιμη έκαστου μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2022, αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού. Στην περίπτωση αυτή, αναπροσαρμόζεται αντιστοίχως η αξία του voucher.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

Στο οικογενειακό εισόδημα. Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συ-ζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα δράση, θα προκύπτει από την πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπουργείου Οικονομικών του φορολογικού έτους 2020 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2020 -31.12.2020).

Η μη υποβολή φορολογικής δήλωσης της αιτούσας καθώς και του ετέρου μέλους σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για το 2020, συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση

Στην οικογενειακή κατάσταση

Τα κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελούμενων θα ισχύσουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:

ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ= 90 Όπου:

Το Ε, δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων /μερών καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υπάρχουν (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Δ.1. ΕΚΚ.) καθώς και τα αυτο-τελώς φορολογούμενα ποσά και Π αντιστοιχεί στο ποσό των 500€ για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία των 12 ετών).

Η ανωτέρω τιμή του Π, δηλαδή των 500 €, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑμεΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενες υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Διαδικασία τοποθέτησης

Ενέργειες ωφελούμενων:

Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης» (voucher),

οι ωφελούμενες απευθύνονται για την εγγραφή του τέκνου τους σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους.

Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ της ωφελούμενης με τον Φορέα/ Δομή, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:

- Οι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1.9.2021 ή την 1η εργάσιμη κάθε μήνα, εφόσον η σύμβαση έχει υπογραφεί μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Ενεργοποιήσεις δεν πραγματοποιούνται τους τελευταίους δύο (2) μήνες, Ιούνιο και Ιούλιο 2022.

- Το ανώτατο κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

- Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.

Η ωφελούμενη υπογράφει και το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα για λογαριασμό της.