Ads Area

Αλλαγές στο ΑΣΕΠ: Πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμούΔημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αλλαγές στο ΑΣΕΠ - Έρχεται η πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού.

Στη νέα «ψηφιακή εποχή» μπαίνει και το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού» που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα με απόφαση του υπουργού Επικρατείας.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η απόφαση για το ΑΣΕΠ, σχεδιάζεται η πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή γραπτού του διαγωνισμού αλλά και η ανάπτυξη γενικότερων ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπλέον σχεδιάζεται και η ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και mobile εφαρμογές καθώς και η διερεύνηση και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής.

Επιπλέον το ΑΣΕΠ ετοιμάζεται να μειώσει τα γκισέ που χρησιμοποιεί, αφού υλοποιεί την πλήρη αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του γραφείου κοινού με αξιοποίηση λύσεων chatbot.

Οι δύο φάσεις που αφορούν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον ΑΣΕΠ έχουν ως εξής:

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΑΣΕΠ (Φάση I)
Η τρέχουσα διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διέπεται από το άρθρο 17 του ν. 2190/1994. Οι διαγωνισμοί διεξάγονται από Κεντρική Επιτροπή που συγκροτεί το ΑΣΕΠ, από μέλη του και τρίτους εμπειρογνώμονες, ενώ είναι δυνατή και η χρήση της μεθόδου των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του διαχρονικά το ΑΣΕΠ παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην αξιοποίηση της πληροφορικής και της τεχνολογίας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών του μεθόδων και διαδικασιών από άποψη ταχύτητας και αξιοπιστίας, καθώς και την οικοδόμηση μιας ανοιχτής, διαφανούς και προσιτής στον πολίτη δράσης.

Το εν λόγω έργο αποτελεί το βασικό και ολοκληρωμένο κορμό υλοποίησης ενόψει του εκσυγχρονισμού του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και της ενίσχυσης του ΑΣΕΠ Ενδεικτικά περιλαμβάνει επί μέρους δράσεις που αφορούν στα εξής:

• Υλοποίηση όλων εκείνων των αναγκαίων δράσεων για μετεγκατάσταση των πληροφοριακών συστημάτων του ΑΣΕΠ (e-ΑΣΕΠ) στο Κυβερνητικό Νέφος του Δημοσίου Τομέα (G-Cloud) σύμφωνα και με το ν. 4727/2020, υποχρεωτικά έως την 1/1/2022.

• Υλοποίηση όλων εκείνων των απαιτούμενων δράσεων (τόσο σε H/W όσο και σε S/W πέραν των υποδομών του G-Cloud) για την ενίσχυση και κυρίως τη βελτιστοποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του ΑΣΕΠ με σκοπό να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον προσλήψεων και τις συνεχώς αυξανόμενες αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ στο χώρο των προσλήψεων. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση του υποσυστήματος γραπτών διαγωνισμών.

• Συμπλήρωση αδειοδότησης (licenses) για την κάλυψη των απαιτούμενων δράσεων.

• Υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων ώστε να εκτελείται η εργασία των υπαλλήλων
του ΑΣΕΠ απομακρυσμένα και με ασφαλή τρόπο.

• Αναβάθμιση των διαδικασιών και του επιπέδου ασφάλειας, με την επικαιροποίηση και υλοποίηση νέας πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών.

• Επικαιροποίηση της πολιτικής επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) με υλοποίηση υπηρεσιών Disaster Recovery αξιοποιώντας το G-Cloud ή/και τις υποδομές του ΑΣΕΠ.

• Συμμόρφωση με το GDPR, εκπόνηση μελέτης αντικτύπου (DPIA).

• Υλοποίηση διαλειτουργικοτήτων και ενσωμάτωσή τους στα πληροφοριακά συστήματα του ΑΣΕΠ. Προτείνεται να υιοθετηθεί η λογική των framework agreements (αγορά ανθρωπομηνών από την αγορά) όπως είχε αναφερθεί από τον κ.Υπουργό στο eGovernment Forum.

• Διασύνδεση με το Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για σχεδιασμό και υλοποίηση της διαλειτουργικότητας και ένταξή της στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

• Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών.

• Εκπαίδευση του προσωπικού που θα υποστηρίζει τη νέα υποδομή και τις διαδικασίες. Στο συνολικό παραπάνω πλαίσιο ενεργειών και δεδομένης της τεχνικής πολυπλοκότητας κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη ενός τεχνικού συμβούλου που θα συνδράμει
την όλη προσπάθεια του ΑΣΕΠ.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, δύναται να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στις ανάγκες που απορρέουν από την πραγματοποίηση του νέου περιβάλλοντος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα που ουσιαστικά μετασχηματίζει ψηφιακά το ΑΣΕΠ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ΑΣΕΠ (e-ΑΣΕΠ Φάση II)
Με τη διεύρυνση του φάσματος δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠ στη διάρκεια της πορείας του, αλλά και με την ιδιαίτερη θεσμική βαρύτητα που έχει αποκτήσει λόγω της συνταγματικής του κατοχύρωσης, αναγνωρίζεται και παγιώνεται η συμβολή του τόσο
στην αναβάθμιση του σώματος των δημοσίων υπαλλήλων όσο και στην αναβάθμιση της διοίκησης υπό λειτουργική έννοια: συστηματική διενέργεια νομικών πράξεων και υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για την επίτευξη σκοπών χάριν του δημοσίου
συμφέροντος.

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει κατά τα τελευταία έτη προκειμένου να ανταποκριθεί το ΑΣΕΠ στη διττή αυτή πρόκληση, υπό το πρίσμα μάλιστα του συνεχώς αυξανόμενου τόσο σε ποσότητα όσο και σε πολυπλοκότητα έργου
του, μπορεί να συνοψιστεί στην ουσιαστική επένδυση και προσήλωσή του στη βέλτιστη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Έχοντας συμπληρωθεί σχεδόν 10 χρόνια από το σχεδιασμό του υφιστάμενου e-ΑΣΕΠ και 4 χρόνια από την παραγωγική του λειτουργία, σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις έχουν προκύψει και είναι σε εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός εκ νέου (από το μηδέν σχεδόν με την αξιοποίηση του υφιστάμενου συστήματος όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και η υλοποίηση ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, με γνώμονα πάντα την απλούστευση των διαδικασιών και την αποτελεσματικότερη, άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και φορέων, προκειμένου να υποστηρίζει τον ενισχυμένο ρόλο του ΑΣΕΠ στο σύγχρονο οικοσύστημα πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου.

Το εν λόγω έργο ενδεικτικά περιλαμβάνει επί μέρους δράσεις που αφορούν στα εξής:
• Εκπόνηση ολιστικής μελέτης ανασχεδιασμού διαδικασιών και αρχιτεκτονικής, καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων και υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών.

• Πλήρης ψηφιακή διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού αλλά και ανάπτυξη γενικότερων ψηφιακών υπηρεσιών.
• Εκπόνηση μελέτης ασφάλειας και μελέτης αντικτύπου (DPIA).
• Εφαρμογή συστήματος Business Intelligence System (BI) για τη συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών.
• Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery Data Center) για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων.
• Πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας του με υπάρχουσες εφαρμογές του ΑΣΕΠ.

• Ολοκληρωμένη μετάβαση του ΑΣΕΠ στα Social Media και σε mobile εφαρμογές.
• Μελέτες ωρίμανσης για την υλοποίηση των παραπάνω αναφερόμενων εργασιών.
• Διασύνδεση με τρίτους φορείς στο πλαίσιο της απλούστευσης διαδικασιών και ενίσχυσης της διαλειτουγικότητας.
• Διερεύνηση και αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής όπως AI (artificial intelligence), Blockchain, Microservices, Containers κ.λπ. για βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών.
• Πλήρη αναδιαμόρφωση της λειτουργίας του γραφείου κοινού με αξιοποίηση λύσεων chatbot (βοήθεια πάνω στη σελίδα) βοηθητικά προς τους agents. Επέκταση λειτουργίας agents και γραφείου κοινού και σε άλλους χρήστες με χρήση εσωτερικού συστήματος διαχείρισης γνώσης (knowledge management).