Λογιστής-τρια πιστωτικού ελέγχου στο ΜαρούσιΟ πελάτης μας, εμπορική εταιρία με πελάτες Β2Β και B2C, επιθυμεί να προλάβει Λογιστή-τρια Πιστωτικού ελέγχου με έδρα το Μαρούσι.

Καθήκοντα της θέσης
Ο πιστωτικός έλεγχος με βάση την εταιρική πολιτική.
Η συμφωνία υπολοίπων πελατών και προμηθευτών.
Ο έλεγχος αποθεμάτων και η συμφωνία υπολοίπων της αποθήκης.
Η πραγματοποίηση προβλέψεων (forecasts) αποθεμάτων σε σχέση με τις πωλήσεις.

Προσόντα
Οι κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες εκτός από την προϋπηρεσία τους που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 ετών σε εταιρία με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:
Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.
Να γνωρίζουν την πολύ καλή χρήση υπολογιστικών φύλλων.
Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση κατά προτίμηση SOFTONE.
Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας.

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr
Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)


Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης
Μισθός:
Τηλέφωνο/Fax: 2106134892