Υπεύθυνος αποθήκης και προμηθειών - ΒόλοςΒιομηχανία πλαστικών σωλήνων με 35ετή παρουσία και έδρα τον Βόλο αναζητάει τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση: Υπεύθυνος αποθήκης και προμηθειών

Περιγραφή θέσης
Ο νέος συνάδελφος θα είναι υπεύθυνος λειτουργίας της κεντρικής αποθήκης του εργοστασίου στον Βόλο καθώς επίσης και διεκπεραίωσης αιτήσεων προμήθειας σχετικών με την ομαλή λειτουργία της αποθήκης.


Βασικές αρμοδιότητες:
Τήρηση FIFO
Έλεγχος εισερχόμενων παραδόσεων(εμπορεύματα, α΄ ύλες, κ.τ.λ) με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παραληφθέντων ειδών
Συντονισμός των Φορτώσεων και εκφορτώσεων παραγγελιών, προϊόντων και προμηθειών
Οργάνωση αποθεμάτων με σκοπό τη βέλτιστη οργάνωση της αποθήκης
Συγκέντρωση, ταξινόμηση και διεκπεραίωση αιτήσεων προμήθειας και παραλαβών για τις ανάγκες των τμημάτων της εταιρίας
Έλεγχος προγραμματισμένων - εκτάκτων παραλαβών (ανά είδος, ποιότητα, ποσότητα - βάρος, τιμή προσφοράς, τήρηση χρόνου παράδοσης)
Συμπλήρωση απαιτούμενων συνοδευτικών έγγραφων κίνησης αποθεμάτων εντός (ενδοτμηματικές) και εκτός εταιρίας (επιστροφές)
Συλλογή και ενημέρωση προσφορών ανά προμηθευτή και κατηγορία ειδών σε συνεργασία με την γραμματεία και το τμήμα κοστολόγησης
Καταχώριση παραστατικών στο πρόγραμμα διαχείρισης αποθήκης και συντήρηση αντίστοιχου αρχείου
Χρήση barcodes
Διατήρηση οργάνωσης και ορθής ταξινόμησης αποθηκευτικών χώρων και αποθεμάτων
Διαρκής παρακολούθηση και ενημέρωση των αποθεμάτων, τήρηση αποθέματος ασφαλείας (safety stock)
Διενέργεια φυσικής απογραφής (stock count procedure) αποθεμάτων α υλών προιόντων και αναλωσίμων σε σταθερές χρονικές περιόδους,


Απαραίτητη εμπειρία και γνώσεις:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Αντίστοιχη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια σε παραγωγική εταιρεία. Προϋπηρεσία στον κλάδο μας θα θεωρηθεί προσόν
Ευχέρεια και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χειρισμό προγραμμάτων ERP και χρήση barcodes
Χρήση Η/Υ, e-mail tools, προγραμμάτων MS Office (Εxcel, Word)
Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο
Κάτοχος διπλώματος (κατηγορία Γ) και άδεια χρήσης περονοφόρων οχημάτων θα θεωρηθεί προσόν
Άριστες οργανωτικές ικανότητες, αποτελεσματικότητα και ομαδικό πνεύμα
Επικοινωνιακός και συνεργάσιμος χαρακτήρας

Καθήκοντα-αρμοδιότητες:
Διαχείριση και οργάνωση αποθήκης έτοιμων προϊόντων και πρώτων υλών
Συνεργασία με το Τμήμα Παραγωγής για το πρόγραμμα παραγωγής και τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών
Συνεργασία με το Τμήμα Πωλήσεων για την ομαλή τροφοδοσία των σημείων πώλησης
Οργάνωση παραλαβών και φορτώσεων
Εφαρμογή προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας

Η εταιρία παρέχει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.
Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση.