Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

17 συμβάσεις στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα



Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δεκαεπτά (17) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 12 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες των μελετών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:
• πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε.
• τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε.
• δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε.
• τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε.
• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου Π.Ε.
• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Π.Ε.
• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου Π.Ε.
• ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 02/12/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Προκήρυξη