Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ΗρακλείουΠρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης:

2 ΠΕ Αρχαιολόγων

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

1 ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α)

1 ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Εργων Τέχνης)

5 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών σε αρχαιολογικά έργα

4 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικά έργα


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση pros.efahra@gmail.com. β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ. 71202, υπόψη κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 2810279241) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27-11-2020 έως 3-12-2020).

Προκήρυξη