Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

ΔΕΗ: 114 προσλήψεις στην ΚοζάνηΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δέκα τεσσάρων (114) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

7  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών 8 Μήνες
10 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων 8 Μήνες 
73 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων 8 Μήνες
8  ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 8 Μήνες
13 ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 8 Μήνες
1  ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνιτών Έργων Σάρωθρα (Σκούπα) 8 Μήνες 
2  ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων & Φορτωτών) 8 Μήνες 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ ΔΕΗ-ΛΙΓ/Χ ΕΙ Α, ΑΗΣ/ ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.