Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

22 προσλήψεις στο δήμο Νίκαιας - Αγ.Ι. ΡέντηΠρόσληψη εκπαιδευτικού/διδακτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ως ωρομίσθιοι με προέλευση των πιστώσεων (με αντίτιμο), χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, είκοσι δυο (22) ατόμων (ηλικίας από 18 έως 65 ετών, βάσει του άρθρου 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΝΟΜΟΣ 2190/1994 παράγραφος 6), για τη κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών


Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους άρχεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης σε (2) δύο τοπικές εφημερίδες και την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων της ΔΗΚΕΝΙΡ (Ν.Π.Ι.Δ.) και στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη (Π. Τσαλδάρη αρ. 10-ΝΙΚΑΙΑ) , και θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες .


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση, στη Γραμματεία της ΔΗΚΕΝΙΡ – Ν.Π.Ι.Δ. (οδός Κύπρου αρ. 7- Αγ. Ι. Ρέντη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 έως και τις 14:00) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία αποστολής.


Η επιστολή θα πρέπει να ταχυδρομηθεί το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Μετά την κατάρτιση των πινάκων, θα αναρτηθούν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.


Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στη ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. (Ν.Π.Ι.Δ.) (οδός Κύπρου αρ. 7 - Τ.Κ. 182 33 ΡΕΝΤΗΣ). 


Προκήρυξη