Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στο Δήμο Νέας ΠροποντίδαςΟ Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με την ειδικότητα «Εργάτες/τριες καθαριότητας απορριμματοφόρων αυτοκινήτων εκπαιδευτικής βαθμίδας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)».


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 έως και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2, Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Δαλαμπίρα Κων/νου ή κας Ευθυμιάδου Άννας (τηλ. Επικοινωνίας: 23730-25887, 23730-25533). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


Προκήρυξη