Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

15 προσλήψεις στο Δήμο Π. ΦαλήρουΑµεση πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τις πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες του ∆ήµου µας στην καθαριότητα των σχολικών µονάδων της χωρικής του αρµοδιότητας.


Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν µετά των συνηµµένων δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου µας (www.palaiofaliro.gr).


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου


2. Πιστοποιητικό ελληνοµάθειας( εφόσον απαιτείται)


3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση Επισηµαίνεται ότι για το προσωπικό της παρούσας δεν εφαρµόζεται το άρθρο 5 «Άδεια ειδικού σκοπού δηµοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις» της από 11.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 55). [τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου της Πράξης Νοµου.


Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 3 του Ν.4682/20 όπως προστέθηκε από την περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού εβδόµου της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το άρθρο 1 του Ν.4683/20].


Προκήρυξη