Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

114 προσλήψεις σε επτά δήμουςΈγκριση σύναψης ενενήντα τριών (93) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είκοσι μίας (21) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, ή με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση. 


Απόφαση