Τελευταίες Δημοσιεύσεις

6/recent/ticker-posts

75 νέες θέσεις προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕΑνακοίνωση του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα


Αττική 

8 ΔΕ Οδηγών –Μηχανοδηγών –Χειριστών(ΧειριστέςΜηχανημάτωνΤεχνιτών Έργωνκαλαθοφόρα)

Αττική 

10 ΔΕ Οδηγών - Μηχανοδηγών Χειριστών (Οδηγοί)

Αίγινα

56 ΔΕ Ηλεκτροτενικοί Δικτυών

Άνδρος

1 ΔΕ Ηλεκτροτενικοί Δικτυών

Τήνος

1 ΔΕ Ηλεκτροτενικοί Δικτυών

Κέα

1 ΔΕ Ηλεκτροτενικοί Δικτυών


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (a.papatrecha@deddie.gr) ή (ev.kalogeropoulou@deddie.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02.12.2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.


Προκήρυξη


Έντυπο Αίτησης